vineri, 16 aprilie 2010

EXCLUSIV!! CAIETUL DE SARCINI PENTRU STADION

O să-l şi comentăm....Iată mai jos caietul de sarcini!!!

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL PLOIESTI
Numar anunt de participare: 97995 / 15.04.2010
Denumire contract: REFACERE STADION „ILIE OANA” PLOIESTI
Stare procedura: In desfasurare


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100066 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice si Contracte , Tel. 0244516699, int. 303 , In atentia: Corina Mihaela Ilinca , Email: achizitii.publice@ploiesti.ro , Fax: 0244/510736 , Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roAdresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria municipiului Ploiesti - Serviciul Investitii
Adresa postala: str. Valeni, nr. 32 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100046 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Investitii , Tel. 0244/516699, int. 162 , Fax: 0244/524257
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiul Ploiesti - Registratura
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100066 , Romania , Punct(e) de contact: Registratura , Tel. 0244/516699, int. 480
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REFACERE STADION „ILIE OANA” PLOIESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Stadionul Ilie Oana - Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REFACERE STADION „ILIE OANA” PLOIESTI - proiectare si executie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45212224-2 - Lucrari de constructii de stadioane (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza serviciile de proiectare si lucrarile de executie pentru Refacere Stadion Ilie Oana la standardele UEFA, categoria 3, cu respectarea intocmai a solutiei 2B aprobate din Studiul de Fezabilitate, astfel:
- Servicii de proiectare: elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Executie, asigurarea verificarii acestora de catre verificator autorizat si predarea in 4 (patru) exemplare originale;
- Executie lucrari de construire stadion.

Valoarea estimata fara TVA: 67,226,891 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform prevederilor art.122, lit. j) din O.U.G. nr.34/2006.II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare: 1.000.000 lei; Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic; Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat si la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte existenta in obiectul de activitate a serviciilor si lucrarilor ce fac obiectul achizitiei; Documente care atesta statutul de IMM (daca este cazul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de Informatii generale; Bilantul contabil la data de 31.12.2008, inregistrat si vizat de organele fiscale competente din care sa reiasa ca ofertantul a realizat profit si/sau alte documente legale edificatoare prin care candidatul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Valoarea cifrei de afaceri pe anul 2008 sa fie egala sau mai mare decat 25.000.000 euro; 2) Nivelul lichiditatii generale pe ultimul an financiar > 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista contractelor similare executate in ultimii 5 ani; Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Informatii referitoare la numarul, studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului (CV-uri, copii dupa autorizatii/legitimatii/certificate/atestari specifice); Declaratie referitoare la utilaje, instalatiile, echipamente tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria 9000/echivalent; Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria 14000/echivalent; Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de protectie a sanatatii si securitatii in munca din seria OHSAS 18000/echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Elaborarea si finalizarea in ultimii 3 ani, pentru administratii publice centrale, locale sau beneficiari privati, a cel putin unui proiect avand ca obiect executia de lucrari similare prezentului contract cu o valoare a investitiei de minim 10.000.000 Euro; 2) Realizarea (finalizarea) in ultimii 5 ani, pentru administratii publice centrale, locale sau beneficiari privati, a cel putin unei lucrari similare prezentului contract cu o valoare de minim 10.000.000 Euro; 3) Necesar minim de personal specializat: a) pentru proiectare: - 1 manager proiect - 1 analist financiar - 1 inginer constructii civile si industriale - 1 inginer instalatii electrice - 1 inginer constructii specializarea instalatii/constructii hidrotehnice - 1 arhitect - 1 verificator de proiect b) pentru executie: - 1 manager proiect - 1 Responsabil Tehnic cu Executia lucrarilor in domeniile I si IX - 1 Responsabil cu Controlul Calitatii Lucrarilor in domeniile I si IX - 1 Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii - 1 inginer constructii civile si industriale - 2 ingineri instalatii electrice - 1 inginer instalatii pentru constructii 4) Necesar minim de dotare tehnica: - 2 macarale 40t - 3 buldoexcavatoare - 1 autogreder - 2 autotrenuri pentru transport prefabricate - 1 statie de betoane - laborator grad II 5) Contract/acord cu rampa de gunoi.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2010 12:00
Locul: sediul Directiei Tehnic-Investitii, str. Valeni 32, Ploiesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Tribunalul Prahova – Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar, nr. 6 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100031 , Romania , Tel. 0244/523265 , Email: tr.prahova@just.ro , Fax: 0244/523265 , Adresa internet (URL): http://portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021/3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021/3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria municipiului Ploiesti - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Republicii, nr. 2 , Localitatea: Ploiesti , Cod postal: 100066 , Romania , Tel. 0244/516699, int. 404
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2010 12:21

Niciun comentariu: